Zadania RPSiD

Do najważniejszych zadań Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta Uniwersytetu Śląskiego w Katwicach należą:

  • ochrona praw osób kształcących się w UŚ (tj. studentów I, II stopnia oraz doktorantów III stopnia studiów, a także słuchaczy studiów podyplomowych);
  • podejmowanie mediacji w sytuacjach konfliktowych oraz kryzysowych;
  • doradztwo w zakresie przepisów regulujących przebieg toku studiów określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym,  Regulaminie Studiów, Regulaminie Studiów Doktoranckich oraz w Statucie Uczelni;
  • doradztwo w zakresie regulacji dotyczących procedur przyznawania pomocy materialnej w UŚ;
  • przekazywanie Władzom Uczelni sprawozdań nt. sytuacji problematycznych dotyczących studentów i doktorantów w UŚ.